Identificatie

Kapsalon Albert met maatschappelijke zetel in de Britse lei 5, 2000 Antwerpen, België. BTW BE 0509.936.621 

SCHEERSTUDIO is een VOF met maatschappelijke zetel in de Britse lei 5, 2000 Antwerpen, België. BTW BE 0897.983.933

Niet-contractuele foto's

De artikelen die wij verkopen worden op onze web-site zo precies mogelijk beschreven en afgebeeld. Mocht er, niettegenstaande al onze voorzorgen, zich toch een fout voordoen op onze web-site dan kunnen wij voor dit feit niet aansprakelijk worden gesteld.

De prijs

De aanbiedingen en prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze web-site aangeboden worden. Alle prijzen worden getoond exclusief verzendingskosten, maar inclusief BTW.

Verkoopcontract

Het verkoopcontract wordt opgemaakt bij de laatste stap vóór betaling, m.a.w. wanneer u op de overzichtspagina van uw bestelling drukt op “Bestelling bevestigen”. U aanvaardt dan ook van rechtswege de volledige, onderhavige algemene verkoopvoorwaarden. Het verkoopcontract wordt pas definitief wanneer deze bevestigd is door de betaling van de prijs door de koper. SCHEERSTUDIO behoudt het recht een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders. In dit geval zal u elektronisch binnen de 24 uur geïnformeerd worden.

Verantwoordelijkheid

Door te bestellen verklaart U ouder te zijn dan 18 jaar en verantwoordelijk te zijn over uw aankoopdaad.

Leveringstermijn

SCHEERSTUDIO verbindt zich ertoe uw bestelling te leveren binnen de 10 werkdagen na ontvangst van betaling, indien alle producten voorradig zijn. In geval van uitputting (totaal, gedeeltelijk of tijdelijk) van de bestelde goederen zal SCHEERSTUDIO u op de hoogte stellen van de exacte status van uw bestelling. Eventuele vertragingen in de leveringen geven de koper geen recht om zijn koop te annuleren of de goederen te weigeren en zullen in geen geval aanleiding kunnen geven tot schadevergoeding.

Levering

Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten (bijvoorbeeld de kost van het her-opsturen van de goederen). In geval van fouten in de adresgegevens van de bestemmeling, kan de verkoper in ieder geval niet aansprakelijk gesteld worden voor de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren. Gevallen van overmacht waardoor de verkoper ontheven wordt van zijn leveringsverplichting: oorlog, oproer, brand, staking, ongevallen en onmogelijkheid tot bevoorrading. In dat geval wordt de klant wel terugbetaald.

Verlies of beschadiging bij transport

Conform de wet op de handelspraktijken valt verlies en/of beschadiging van een besteld product ten laste van de verkoper. De klant is wel verantwoordelijk voor het nakijken van de ontvangen goederen. Bij eventuele beschadiging kan terugbetaling of vervanging enkel geschieden na het onmiddellijk terugsturen bij ontvangst. Bij ondertekening van de ontvangstnota verklaart de klant genoegen te hebben genomen met de ontvangen goederen en zal terugbetaling of vervanging niet meer mogelijk zijn.

Bedenktijd

De Belgische wet op de handelspraktijken en de informatie en de bescherming van de consument van 14 juli 1991 laat de aankoper toe binnen de 7 werkdagen vanaf de levering van het product de verkoper te informeren dat hij/zij van de verkoop afziet. De goederen dienen vervolgens terug gestuurd te worden binnen de 5 werkdagen na deze kennisgeving. In zulks geval, dient u ervoor te zorgen dat de goederen onbeschadigd, ongebruikt en in de ongeopende originele verpakking terug bij SCHEERSTUDIO worden geleverd. SCHEERSTUDIO kan geretourneerde artikelen weigeren of niet terugbetalen wanneer de verpakking geopend werd of wanneer de producten door de klant beschadigd werden. De retour zending is door U te betalen. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar de afzender. Wij adviseren dat u een verzekerde koerier gebruikt. SCHEERSTUDIO kan immers niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies van de goederen tijdens het terugsturen. Wij zullen uw bestelling binnen de 15 werkdagen terugbetalen.

Garanties

Voor zover de voorwaarden en de omvang van deze garantie het toelaten, zal SCHEERSTUDIO in ieder geval haar tussenkomst beperken tot het vervangen van de gebrekkige stukken of tot de terugbetaling van de betaalde prijs zonder dat de klant aanspraak kan maken op een grotere schadevergoeding. SCHEERSTUDIO zal nooit aansprakelijk kunnen gesteld worden voor het niet-nakomen door een leverancier van diens verplichtingen m.b.t. de uitvoering van de garantie, o.a. ingeval van faillissement van de leverancier. SCHEERSTUDIO is niet verantwoordelijk voor het verlies of voor de materiële of andere schade, van welke aard ook, die de klant of een derde zou lijden bij het verbruik van de goederen.

Klachten

Elke klacht kan via e-mail worden ingediend op info@scheerstudio.be en zal binnen de 10 werkdagen worden behandeld. De geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het verkoopcontract of van de huidige algemene voorwaarden zijn uitsluitend beheerst door het Belgische recht en vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het arrondissement Antwerpen.

Privacy

Uw persoonlijke gegevens worden enkel door SCHEERSTUDIO gebruikt in het kader van de bevestiging, facturatie en levering van uw bestelling. Tenzij u hier bezwaar tegen heeft (tijdens de registratie procedure), kunnen ze worden doorgegeven aan contractueel met SCHEERSTUDIO verbonden organisaties. U heeft tevens het recht uw gegevens op te vragen en tot verbetering over te gaan in geval van fouten. Om dit recht uit te oefenen, kunt U zich wenden tot SCHEERSTUDIO.

Cookies

Deze site gebruikt niet-permanente cookies. Deze bevatten geen persoonlijke gegevens en laten ons niet toe de gebruiker te identificeren of zijn gedrag te onderzoeken. Onze site herkent de homeservers van bezoekers, maar niet hun e-mailadres.

Intellectuele eigendom

Alle elementen van de site van SCHEERSTUDIO, zowel de visuele als de geluidselementen, inclusief de onderliggende technologie, zijn beschermd door auteursrechten, merken of brevetten. Zij zijn het exclusieve eigendom van SCHEERSTUDIO en/of derden. De gebruiker die over een eigen site beschikt en die een automatische link wil instellen tussen zijn site en de site van SCHEERSTUDIO, moet hiervoor de uitdrukkelijke toelating vragen van SCHEERSTUDIO. Zijn evenwel uitdrukkelijk verboden elke hypertekst link die terugstuurt naar de site van SCHEERSTUDIO door gebruik te maken van framing of in-line link. In ieder geval zal elke link moeten worden verwijderd op eerste eenvoudig verzoek van SCHEERSTUDIO.